Skip to content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Muijs Kantoor & Kado BV, Gedempte Oude Gracht 108-110, 2011 GW Haarlem KvK 34093950

Artikel 1: De toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Muijs Kantoor &
Kado B.V., hierna te noemen "Muijs", en een koper, waarop Muijs deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2: Offertes
1. De door Muijs uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende veertien dagen,
tenzij anders aangegeven.
2. Een offerte vervalt indien de zaken waarop de offerte betrekking hebben in de tussentijd niet
meer beschikbaar zijn.
3. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, montage-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Levering en levertijd
1. Levering geschiedt ongemonteerd vanaf het magazijn van Muijs te Haarlem tenzij anders
overeengekomen.
2. Indien partijen zijn overeengekomen dat Muijs de te leveren zaken zal afleveren op een nader
met de koper af te spreken adres, vindt levering plaats op het moment dat koper de zaken in
ontvangst neemt.
3. Tenzij anders overeengekomen, worden de te leveren zaken vervoerd voor rekening en risico
van de koper.
4. Het risico van de door Muijs te leveren zaken gaat op het tijdstip van levering over op de koper.
5. Indien blijkt dat de koper nog facturen van Muijs onbetaald heeft gelaten en de betalingstermijn
reeds is verstreken, is Muijs gerechtigd de levering uit te stellen tot het moment waarop alle facturen
waarvan de betalingstermijn is verstreken zijn voldaan.
6. Het is Muijs toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Muijs bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. De in de offerte genoemde levertijd is een indicatieve levertijd, waar Muijs in redelijkheid van kan afwijken. Indien er alsnog sprake is van niet-tijdige levering, dient de koper Muijs derhalve in gebreke te stellen met inachtneming van een redelijke termijn., waarbij een termijn van minimaal veertien dagen na ingebrekestelling redelijk zal zijn.

Artikel 4: Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Muijs een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, zal dit model, monster of voorbeeld slechts zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk door Muijs wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 5: Wijzigingen
Muijs is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreffen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie die noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien er sprake is van geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 6: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Onverminderd haar recht op het vorderen van volledige schadevergoeding, is Muijs in de navolgende gevallen bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is:
- indien de koper niet aan zijn verplichtingen voldoet danwel indien na het sluiten van de overeenkomst aan Muijs ter kennis gekomen omstandigheden Muijs goede grond geven te vrezen, dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Muijs de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
- indien de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, aangifte tot faillietverklaring doet, in staat van faillissement wordt verklaard, een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien ten aanzien van de koper de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard.;
- indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat instandhouding van de overeenkomst niet van Muijs kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de nakoming van verplichtingen van Muijs worden opgeschort conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zijn de vorderingen van Muijs onmiddellijk opeisbaar. Indien Muijs de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Consument-kopers zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien levering niet binnen dertig werkdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.

Artikel 7: Gebreken / Klachttermijn
1. De koper dient bij aflevering - of zo spoedig als mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken of de geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De koper die de geleverde zaken niet binnen 24 uur na aflevering behoorlijk heeft onderzocht op de deugdelijkheid, wordt geacht de levering te hebben goedgekeurd.
2. Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient de koper dat binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan Muijs te melden. Indien de koper niet een consument is, dient deze schriftelijke melding te worden gedaan binnen veertien dagen na het moment waarop het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt. Indien de koper een consument is, moet deze schriftelijke melding binnen twee maanden na de ontdekking aan Muijs worden gedaan.
3. De koper die niet een consument is, is gerechtigd zaken binnen zeven dagen na aflevering op een met deze koper afgesproken adres af te wijzen wegens aantoonbare non-conformiteit. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Muijs worden geretourneerd.
4. Indien de geleverde zaken een aanbieding betreft, kan de koper in geen geval de zaken afwijzen.

Artikel 8: Garantie
1. Muijs garandeert, dat de door haar verkochte zaken gedurende een periode van zes maanden na aflevering vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricage-fouten. De garantie heeft in ieder geval geen verdere strekking dan de eventueel door de fabrikant gegeven garantie, welke garantie Muijs aan de koper zal doorgeven.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaken binnen de garantietermijn gebreken vertonen, zal Muijs de zaken binnen een redelijke termijn herstellen, met dien verstande dat een termijn van dertig dagen in ieder geval redelijk zal zijn.
3. De zaken die plegen te worden thuisbezorgd, worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij Muijs ter reparatie te worden aangeboden.
4. Indien herstel van de betreffende zaken naar het inzicht van Muijs op bezwaren stuit, kan Muijs ervoor kiezen de zaken te vervangen.
5. De koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen, indien:
- Muijs tot twee maal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of;
- indien de koper aantoont, dat de zaak zoveel gebreken vertoont, of heeft vertoont, dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervangen of ontbinding rechtvaardigen.
6. De garantie vervalt, indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
7. De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

Artikel 9: Bedenktijd consument-koper bij koop op afstand (door bestelling via de website van Muijs)
1. Indien de zaken zijn afgeleverd op een met de koper overeengekomen adres en de koper een consument is, is de koper gerechtigd de koop binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. De koper is in het geval hij de overeenkomst conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel ontbindt verantwoordelijk voor het retourneren van de zaken en de daaraan verbonden kosten. Indien niet de koper maar Muijs zorgdraagt voor retournering van de zaak, is Muijs gerechtigd de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de zaak bij de koper in rekening te brengen.
3. Indien de consument-koper gebruikt maakt van het in lid 1 van dit artikel omschreven recht de koop zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst te ontbinden, zal Muijs de koopsom binnen dertig dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring retourneren.
4. Het recht omschreven in lid 1 van dit artikel, geldt uitsluitend indien de zaken onbeschadigd en in de originele verpakking retour worden ontvangen.
5. De in dit artikel omschreven bedenktijd van de koper is niet van toepassing indien de verkoop ziet op:
- zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiele markt, waarop Muijs geen invloed heeft;
- zaken die tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van de koper of die duidelijk persoonlijk van aard zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- zaken die snel kunnen bederven of verouderen;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
- kranten en tijdschriften.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Muijs geleverde zaken blijven eigendom van Muijs totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Muijs gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Muijs verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van deze overeenkomst(en);
2. De door Muijs afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is
de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Ook is de koper niet bevoegd om de vorderingen op derden uit hoofde van aan deze derden doorverkochte zaken, die conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat, dat hij zulks niet zal doen, is Muijs gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Muijs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat vanaf het moment dat deze derde enig recht op de hierboven bedoelde zaken heeft willen vestigen of heet doen vestigen, op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Muijs:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
- om op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, een pandrecht zoals bedoeld in artikel 3:237 lid 1 BW te vestigen tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan die in lid 1 van dit artikel bedoelde, die Muijs uit welke hoofde dan ook op de koper mocht hebben. Deze bevoegdheid van Muijs geldt eveneens voor ten aanzien van aan van doorgeleverde zaken die door de koper zijn verwerkt, als gevolg waarvan Muijs haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren;
- de vorderingen, die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Muijs geleverde zaken te verpanden aan Muijs op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3: 239 BW.

Artikel 11: Prijsverhoging
1. Indien Muijs met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Muijs niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Muijs mag stijgingen in de prijzen van de fabrikanten doorberekenen. Indien de prijsverhoging echter meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 12: Betaling
1. Betaling dient te geschieden contant op het moment van levering door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Muijs.
2. Voor zover is overeengekomen dat betaling niet contant plaatsvindt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van Muijs of door middel van overboeking op een van de kantoorrekeningen van Muijs. Na het verstrijken van genoemde termijn is koper in verzuim; De koper is vanaf het moment waarop verzuim intreedt over het opeisbaar bedrag rente verschuldigd van 1,5% op maandbasis.
3. Muijs zal de bestelde zaken pas afleveren nadat de koopsom is ontvangen.
4. De door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13: Incassokosten
1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In dit geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste € 2.950,-- 15%;
- over het meerdere tot € 5.900,-- 10%;
- over het meerdere tot € 14.750,-- 8%;
- over het meerdere tot € 59.000,-- 5%;
- over het meerdere 3%.
2. Indien Muijs aantoont dat zij hogere incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De koper is jegens Muijs de door Muijs gemaakte gerechtelijke en juridische kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Deze verplichting is slechts van toepassing indien Muijs en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in het artikel over de garantie.
2. Muijs is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper ingeval van een niet-tijdige of ondeugdelijke levering. Mocht deze bepaling toepassing missen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.
3. Terzake van bijkomende dienstverlening en in het geval van productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Muijs beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in dit geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.
4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade ontstaan door enige (toerekenbare) tekortkoming door Muijs wordt volledig uitgesloten.
5. Bovenstaande beperkingen gelden niet, indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Muijs of haar leidinggevenden of ondergeschikten.

Artikel 15: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Muijs zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen oorlog, natuurrampen, computerstoornissen, stakingen in het bedrijf van Muijs of in het bedrijf van een van haar leveranciers, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het
tot stand brengen van de overeenkomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Muijs afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Muijs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Muijs haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Muijs opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Muijs niet mogelijk is langer duurt dan een maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat.
4. Indien Muijs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16: Geschillen / Beslechting
De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend de bevoegdheid van een ander relatief bevoegde rechter voorschrijft.

Artikel 17: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Muijs en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: Slotbepalingen
1. Muijs is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Muijs zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de koper in werking, zodra de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem zijn toegezonden.
2. De ongeldigheid, nietigheid, of vernietigbaarheid van (een deel van) enige bepaling van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de koopovereenkomst en/of van deze algemene voorwaarden niet aan. De betreffende (delen van) bepalingen worden vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die zo min mogelijk afwijken van het doel en strekking van de betreffende (delen van) bepalingen.
3. De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van de koper wordt nadrukkelijk door Muijs van de hand gewezen.